Chọn Quản lý tài khoản và nhấn vào Chuyển sang tài khoản Pro